Úvodní stránka Knihovna Knihovní řád

Knihovní řád

 


Knihovna  Kabinetu hudební historie

Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

 

 

I. Základní ustanovení

 

 

     V souladu se zákonem ČNR č. 2831992 Sb., o Akademii věd České republiky ve znění zákona č. 220/2000 Sb., Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 19. února 2001 (článek 46d) a zřizovací listinou Etnologického ústavu, v. v. i. Akademie věd České republiky, jehož je knihovna součástí, vydávám tento knihovní řád:

 

     Knihovna Kabinet hudební historie Akademie věd České republiky je základní knihovnou se specializovaným fondem, a jejím posláním je zabezpečovat knihovnické a informační služby pracovníkům ústavu.

 

     Knihovna podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních lidských práv a svobod  umožňuje rovný přístup k informacím nejen vlastním pracovníkům, ale také širší veřejnosti, které poskytuje  knihovnické a informační služby v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách  a

podmínkách provozování veřejných knihovních a informačních  služeb (knihovní zákon).

                      

 

II. Knihovní a informační fondy

 

 

     Fondy knihovny sestávají z knihovních dokumentů s tematickým zaměřením daným vědeckými úkoly Kabinetu hudební historie Akademie věd České republiky, tj. v rozhodující míře  z dokumentů z oboru hudební vědy, včetně zvukových záznamů. Takto zaměřený knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dalšími zdroji ve spolupráci s knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření. Knihovní a informační fond zahrnuje  klasické i elektronické informační zdroje a fondy.

 

 

 

III. Knihovnické a informační služby knihovny

 

 

     Knihovna podle čl.4 odst.1 knihovního zákona vykonává tyto knihovnické a informační služby:

a.)   Zpřístupňuje knihovní dokumenty z knihovního fondu knihovny, nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny.

b.)      Poskytuje ústní bibliografické, referenční a faktografické informace.

c.)       Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů.

d.)      Poskytuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný přístup.

 

Uvedené služby poskytuje knihovna bezplatně v rozsahu a s uživatelským vymezením daným řádem knihovny.

 

 

     Knihovna dále zpřístupňuje za úhradu nákladů, v rozsahu a s uživatelským vymezením   daným řádem knihovny:

a.)  Knihovní dokumenty z knihovních fondů knihoven v rámci mezinárodních

      meziknihovních výpůjčních služeb.

b.)    Knihovní dokumenty z knihovních fondů jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin  v rámci meziknihovních  reprografických služeb.

c.)     Vykonává reprografické služby menšího rozsahu.

 

     Knihovna poskytuje své služby na pracovišti v prostorách Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu v.v.i.,  Akademie věd České republiky, Puškinovo náměstí 9, Praha 6, kde veřejně přístupné prostory tvoří výpůjční protokol a studovna.

 

 

                              IV.  Uživatelé knihovnických a informačních služeb.

 

    Knihovna zabezpečuje knihovnicko-informační služby:

  a.) pracovníkům Etnologického ústavu Akademie věd České republiky

  b.) v souladu s knihovním zákonem České republiky a v rozsahu daném knihovním řádem poskytuje knihovna služby externím čtenářům, zejména vědeckým a  odborným pracovníkům ostatních ústavů Akademie věd České republiky, jiných vědeckých a výzkumných pracovišť a vysokých škol. Dále pak spolupracovníkům týmů a pracovních skupin, které pracují při ústavu, členům České společnosti pro hudební vědu.

Služby jsou poskytovány jednotlivě, nebo jako kolektivním uživatelům (tj. zástupcům institucí, resp. jejich  knihoven)

 c.) posluchačům vysokých škol na doporučení příslušné katedry

 d.) na základě meziknihovní výpůjční služby

     Meziknihovní služby se řídí pravidly vyhlášky č. 51/63 Sb. a Zásadami meziknihovních služeb v České republice vydanými jako doporučení Ústřední knihovnické rady (ÚKR) ze dne 15. 3. 1999.

 

V. Výpůjční řád knihovny

 

1. Obecná ustanovení

 

     Knihovna rozhoduje o způsobu zpřístupňování svých fondů a o možnosti půjčování dokumentů v souladu se svým posláním a se zřetelem na požadavky ochrany knihovních fondů.

 

 

2. Evidence uživatelů

 

     Čtenářem knihovny se stává individuální nebo kolektivní uživatel po zaregistrování vyhotovením čtenářské karty na základě poskytnutí ověřených osobních údajů.

     Čtenář je povinen sdělit změny, ke kterým došlo v údajích uvedených na jeho čtenářské kartě.

 

 

3. Práva a povinnosti uživatelů

 

     Uživatelé jsou povinni dodržovat knihovní řád a řídit se pokyny pracovnice.

 

     Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku.

 

     Za škody, které způsobil na majetku knihovny, odpovídá uživatel podle ustanovení Občanského zákoníku.

 

     Nedodržuje-li uživatel ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služby knihovny. Tím však není zbaven odpovědnosti a povinnosti způsobenou škodu podle platných předpisů nahradit.

 

 

4. Způsoby půjčování

 

     Do studovny knihovny (tj. prezenčně) se půjčují všechny publikace a materiály knihovny.

 

Z absenčního vypůjčování jsou vyloučeny:

  

a..)  rukopisy, staré tisky, celek i svazky souborných vydání děl významných autorů oboru a cenné publikace, jejichž absenčním vypůjčením by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození. 

 

b.)  elektronické dokumenty na kompaktních discích

 

c.)  vázané i nevázané ročníky časopisů z fondu periodik, knihy a časopisy, které jsou součástí příruček  se nepůjčují mimo prostory Kabinetu hudební historie. Při studiu mimo prostory studovny je zapotřebí učinit zápis o krátkodobé výpůjčce.

   

d.) externím čtenářům se mimo studovnu nepůjčují publikace a časopisy, které knihovna
z  prostorových a finančních důvodů nemůže pořizovat ve více exemplářích.

 

     V odůvodněných případech lze i výše jmenované dokumenty zapůjčit mimo studovnu na základě povolení knihovnice, u vzácných publikací na základě povolení vedoucí Kabinetu.  Zejména se uvedené možnosti absenčních výpůjček vztahují k uživatelům spadajícím do skupin vyjmenovaných v odd. IV. b.)

 

 

5. Výpůjční lhůty a počet půjčených svazků

 

     Výpůjční lhůta činí, není-li stanoveno jinak, pro pracovníky ústavu dva měsíce, pro ostatní čtenáře jeden měsíc.

 

     Výpůjční lhůtu lze prodloužit nejvýše dvakrát, nepotřebuje-li knihu jiný čtenář. V jednotlivých případech, tam, kde je to možné a z hlediska vědecké práce nutné, lze zapůjčit pracovníkům ústavu určitou publikaci na delší dobu (dlouhodobá výpůjčka). Knihovna má vyhrazeno právo kontroly i stažení těchto výpůjček v případě nutnosti.

 

     Výpůjční lhůta knihovních dokumentů získaných pro potřeby plnění grantových úkolů a z prostředků těchto grantů je stanovena na dobu trvání těchto úkolů. Po tuto dobu tvoří
na vymezeném místě pracoviště příručku daného grantového úkolu. Po realizaci grantového úkolu platí pro jejich zapůjčování standardní pravidla knihovního řádu.

 

     Počet půjčených svazků se pro pracovníky ústavu nestanovuje, u externích čtenářů činí tři publikace.

 

 

6. Postupy při půjčování

 

     Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný knihovní dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

 

     Čtenář je povinen při objednávce najít a uvést signaturu díla, eventuálně další pro identifikaci dokumentu potřebné údaje.

 

     Knihovna vyřizuje požadavky na zapůjčení (či předložení do studovny) do počtu tří publikací okamžitě, vyšší počet podle časových možností.

 

 

7. Vracení vypůjčeného dokumentu a ručení uživatele za vypůjčený dokument

 

     Uživatel nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má vypůjčené. Ztrátu vypůjčených dokumentů je uživatel povinen neprodleně ohlásit a do stanovené doby ji nahradit podle ustanovení  knihovního řádu.

 

     Čtenář je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu díla, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě díla.

 

 

8. Kauce, vymáhání nevrácených výpůjček a náhrady za ztracené dokumenty

 

a.)    Kauce

     Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku vrácení složení kauce, na kterou vystaví stvrzenku. Při vrácení výpůjčky předloží čtenář stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí. Nevrátí-li  čtenář řádně výpůjčku, kauce propadá ve prospěch knihovny. Nárok knihovny na řádné vrácení vypůjčeného dokumentu tím nezaniká.

 

b.)    Vymáhání nevrácených výpůjček

     Knihovna není povinna  upomínat své uživatele  o vrácení vypůjčených dokumentů, může však upozornit uživatele na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky I, II, III, IV  a ředitelské upomínky. Upomínky mohou za sebou následovat nejdříve v týdenních intervalech.

Knihovna je oprávněna vybírat za upomínky poplatek. Výše poplatků je uvedena v příloze  Poplatky z prodlení.

 

     Nevrátí- li čtenář výpůjčku ani po zaslání druhé upomínky (pracovník ústavu po zaslání třetí  upomínky), může mu být pozastaveno  poskytování služeb v knihovně do doby, než dojde k nápravě.

 

      Nevrátí-li čtenář výpůjčku ani po zaslání ředitelské upomínky, může knihovna přikročit k vymáhání výpůjčky advokátem a následně soudní cestou. Čtenář je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

 

     Vlastnické právo knihovny k dokumentu z jejího fondu je nepromlčitelné.

 

 

      c.) Náhrady za ztracené, poškozené nebo zničené dokumenty

       Knihovna po dohodě s uživatelem může přijmout jako náhradu jiný výtisk publikace téhož vydání, nebo tutéž publikaci novějšího vydání. Knihovna může přijmout jako náhradu též jinou publikaci, nebo finanční úhradu, kterou sama určí s ohledem na zachování informační a finanční hodnoty knihovního fondu.

 

      Knihovna je oprávněna požadovat náhradu škody v celém rozsahu i v případě, že ztráta, zničení nebo poškození se týká jen části vícesvazkového díla, pokud tím bylo způsobeno znehodnocení celého souboru.

 

     Nedojde-li k náhradě škody výše uvedeným způsobem, přikročí knihovna k vymáhání prostřednictvím advokáta a následně soudní cestou. V tom případě jsou účtovány uživateli též náklady právního zastupování.

 

     Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

VI. Ostatní služby knihovny

 

 

1. Bibliograficko-informační služby a poradenské služby

 

Knihovna poskytuje čtenářům bezplatně

 

-   informace o domácí i zahraniční oborové literatuře a metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury

-   informace biografického, věcného a encyklopedického charakteru

 

Informace jsou zpravidla poskytovány ústně.

 

 

2. Meziknihovní/mezinárodní výpůjční služby

 

     Knihy, které nemá knihovna ve vlastních fondech, se pracovníkům ústavu zajišťují
v odůvodněných případech a podle možností prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby Knihovny Akademie věd ČR. Pro tyto publikace platí výpůjční podmínky
a výpůjční doba podle ustanovení příslušných knihoven a čtenáři je stvrzují podpisem na zvláštním výpůjčním lístku.

 

 

3. Elektronické služby.

 

     Knihovna umožňuje svým uživatelům pro studijní účely využívat počítače ve vyhrazené části studovny. V rámci elektronických služeb jsou tak zpřístupňovány databáze v síti knihovny, CD-ROMy a diskety z fondu knihovny a volně dostupná data vědeckého charakteru z internetu (on–line katalogy ostatních knihoven, zahraniční fulltextové databáze apod.)

Uživatelé knihovny mají možnost připojit se ve studovně na internet svým přenosným zařízením

Při používání výpočetní techniky musí uživatel dodržovat tato pravidla:

-         nesmí používat počítač jinak než k výše uvedeným účelům

-         nesmí používat jiné programové vybavení než to, které mu je v nabídce poskytnuto

-         nesmí kopírovat a distribuovat části operačního systému, nainstalovaných aplikací a programů

-         uživatel nesmí kopírovat na vlastní média informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v internetu. Kopírování na nová média, popř.tisk na laserové tiskárně zajistí knihovnice za stanovený poplatek

-         kopírování disket a CD-ROM z fondu není dovoleno, pokud to nepřipouštějí licenční podmínky

-         veškeré získané informace a dat slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům

-         uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé svou neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

 

4. Reprografické služby

 

     Knihovna může podle svého rozhodnutí nahradit výpůjčku díla reprografickou kopií.

 

     Kopírovací služby jsou poskytovány z dokumentů fondu knihovny, anebo z materiálů knihovnou vypůjčených (MVS, MMVS).

 

     Knihovna může také pro své čtenáře objednat zhotovení reprografické kopie v knihovnách ČR, nebo v zahraničí.

 

     Čtenář nebo instituce, pro něž byla reprografická kopie zhotovena, jsou povinni s ní zacházet v souladu s ustanovením autorského práva.

 

     Služby jsou pro pracovníky ústavu bezplatné, mimoústavní uživatelé platí poplatky podle Ceníku placených služeb (viz příloha: Služby).

 


VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí Kabinetu hudební historie, nebo pověřená knihovnice.

2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou

 

Poplatky z prodlení

Ceník placených služeb knihovny

 

 

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.

 

 

 

                                                                             Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

                                                                            ředitel Etnologického ústavu, v. v. i.

         Akademie věd České republiky

 

 
Úvodní stránka Knihovna Knihovní řád
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31