Pokyny pro autory

V Hudební vědě vycházejí následující typy příspěvků: studie, recenze, zprávy o konferencích a jiné zprávy či informativní texty zařazené v rubrice Informatorium. Publikujeme příspěvky v češtině, slovenštině a ve světových jazycích. Prosíme autory, aby při odevzdávání rukopisů redakci respektovali následující pokyny.
 
1. Rukopisy příspěvků zasílejte nejlépe e-mailem jako přílohu ve formátech *.doc nebo *.rtf. Formátování textu omezte na užívání jednoho fontu písma a jeho řezů (kurzíva, tučně atp.). Nepoužívejte rozdělování slov ani zvláštní formátování (jako užívání různých druhů písma, podtrhávání slov, zvláštní řádkování či proklad znaků atd.). Naopak rozlišujte mezi spojovníkem (-) a pomlčkou (–). Grafy, tabulky, notové příklady a obrázky je potřeba zaslat v samostatných souborech a v kvalitě dostatečné pro tisk. Způsob dodání těchto materiálů doporučujeme konzultovat s redakcí. Autory rovněž prosíme o informace týkající se oprávnění pro otištění obrázků a notových ukázek.
 
2. Obvyklé rozsahy studií se pohybují v rozmezí cca 10–50 normostran (18000–90000 znaků včetně mezer), v případě recenzí a zpráv 2–6 normostran (3600–10800 znaků). Obligátní součástí studie je anglický abstrakt o rozsahu maximálně 1000 znaků (při formulaci abstraktu doporučujeme dodržovat pokyny RILM:
a v případě cizojazyčné studie též české resumé o rozsahu cca 2–3 normostran (3600–5400 znaků). Rovněž studii v češtině je možné doplnit o rozsáhlejší resumé v angličtině nebo jiném světovém jazyce. Spolu se studií proto dodejte text abstraktu a resumé buď v češtině (redakce zajistí překlad) nebo přímo v angličtině (případně v jiném jazyku odpovídajícím zaměření studie). U studií je též uváděna kontaktní adresa autora, obsahující nejlépe adresu pracoviště a e-mailový kontakt.
 
3. Při prvním výskytu jmen v textu i v podčarových poznámkách mají být křestní jména vždy rozepisována (tedy Bedřich Smetana, nikoli B. Smetana). Kurzivu užíváme u názvů skladeb, studií, knih, katalogů, případně může sloužit i pro zvýraznění klíčových faktů či termínů. Citáty se vyznačují uvozovkami. Poznámky pod čarou  je možno užívat ve všech typech příspěvků včetně recenzí a zpráv. V podčarových poznámkách jsou uváděny rovněž odkazy na literaturu. Literaturu citujte níže uvedeným způsobem. Pro zvýraznění příjmení autora citované práce užívejte kapitálky (Nejedlý), nikoli verzálky (NEJEDLÝ). Editora uvádíme dvojím způsobem podle charakteru ediční práce (vydání díla jiného autora versus redakce kolektivního díla).
 
Příklady citačního stylu:
Knihy a hudebniny:
Jiří Sehnal: Pavel Vejvanovský and the Kroměříž Music Collection (Perspectives on Seventeenth-Century Music in Moravia), Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008.
 
Miloslav Ištvan: Capriccio per vibrafono, marimba e strumenti a percussione, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2004.
  
Je-li spoluautorů více, oddělujeme je pomlčkou s mezerami:
Zdeněk Nouza – Miroslav Nový: Josef Suk. A Thematic Catalogue of Works (JSkat), Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005.
 
Editory uvádíme takto:
Jistebnický Kancionál. Vol. 1. Graduale, ed. Jaroslav Kolár – Anežka Vidmanová – Hana Vlhová-Wörner, Brno 2005.
 
Jan Trojan Turnovský: Opera musica, ed. Martin Horyna, České Budějovice 2002.
 
nebo takto:
„Slavme slavně slávu Slávóv slavných.“ Slovanství a česká kultura 19. století, sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 24.–26. února 2005, Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl (ed.), KLP, Praha 2006.
 
Stanislav Bohadlo: Josef Mysliveček, in: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, Alena Jakubcová a kol. (ed.), Divadelní ústav – Academia, Praha 2007, s. 424–427.
 
Články v časopisech a sbornících:
Emilián Trolda: Hudební památky v pohraničí ve vztahu k naší hudbě, Cyril 71 (1946), 
č. 3–4, s. 28–34. 
 
Marta Ottlová – Milan Pospíšil: Idea slovanské hudby, in: „Slavme slavně slávu Slávóv slavných.“ Slovanství a česká kultura 19. století, sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 24.–26. února 2005, Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl (ed.), KLP, Praha 2006, s. 172–183.
 
Hesla ve slovnících:
Jaroslav Bužga: Brenntner, Johann Joseph Ignaz, in: Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 3, Kassel etc. 2000, sl. 851–853.
 
U internetových zdrojů uvádíme vždy datum vyhledání:
How to write a RILM abstract,
 
Je-li některá práce citována v textu opakovaně a následuje-li odkaz na jiné místo téhož článku či knihy bezprostředně, zkracujeme: Tamtéž, s. 45. Pokud je mezi prvním a opakovaným citováním téhož zdroje jedna či více podčarových poznámek, citujeme zkráceně, např.: Trolda, Hudební památky v pohraničí…, s. 33, případně Trolda, op. cit., s. 33. Pokud je na konci studie uveden seznam literatury s kompletní bibliografickou citací všech použitých textů, lze užívat zkrácené citace ve formátu: Trolda 1946, s. 33.  
Redakce si vyhrazuje právo provést jakékoliv nezbytné formální a jazykové úpravy publikovaných příspěvků. 
 
4. Hudební věda je recenzovaným odborným časopisem. Odevzdané příspěvky jsou anonymně posuzovány dvěma oponenty. Na základě jejich vyjádření je rukopis redakční radou přijat k publikování, vrácen autorovi k přepracování či zcela odmítnut. V případě zásadního přepracování textu následuje další kolo recenzního řízení. Pokud se oponenti na hodnocení textu neshodnou, je článek postoupen třetímu recenzentovi. Pokud i nadále přetrvávají pochyby, je rozhodnutí o publikování textu v kompetenci Redakční rady časopisu, případně Mezinárodní redakční rady, jejichž rozhodnutí je konečné. Upozorňujeme autory, že recenzní řízení může trvat v závislosti na povaze textu několik týdnů až měsíců.
 
5. Obsah časopisu včetně kontaktních údajů autora je dále šířen a uchováván v externích bibliografických databázích. S ohledem na platné právní normy v oblasti autorského práva a ochrany osobních údajů je proto každý autor studie povinen po přijetí textu do tisku podepsat tzv. licenční smlouvu, která řeší otázky vzájemných závazků v oblasti autorskoprávní a otázky ochrany osobních údajů.
 
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31